《622 Shutdown Lynas 15人将会被控於关丹法庭》 刚刚才接到那个查案警官的电话,下个拜二,七月八日,早上八点半到关丹法庭报到面控。 相信目前全…

《622 Shutdown Lynas 15人将会被控於关丹法庭》
刚刚才接到那个查案警官的电话,下个拜二,七月八日,早上八点半到关丹法庭报到面控。
相信目前全部15个当时被逮捕者都已经接到通知了。
查案官 (I.O ) 是 ASP Mohd Padhlillah.

《Lynas 16 akan didakwa di mahkamah Kuantan》
Baru sebentar tadi saya terima panggilan dari ASP Mohd Padhlillah,dari
Bahawa kami semua yang ditahan dalam himpunan "622 Shutdown Lynas" akan didakwa di mahkamah Kuantan pada Selasa minggu depan,8hb Julai,jam 8.30am.

《Lynas 16 face charge in court》
I just received a call from a police officer, ASP Mohd Padhlillah, calling from Kuantan police station,he inform that we total of 15 people who arrested in "622 Shutdown Lynas" protest assembly, will face charge in Kuantan Court on 8th July 2014, 8.30am.

Check Also

5月13日纪念活动:伊玛目祈祷,因为那里有穆斯林坟墓

吉隆坡和雪兰莪民兴党(Pesa …

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注